امتحان آخر هم تمام شد … نمی‌دونم خوشحال باشم یا ناراحت؛ امّا، ناراحت!  باید خداحافظی کنم!  از خانه دوست، از اون جاده‌ی خاکی که چقدر توی این یکسال غُر و لُند کردم؛ «آخه اینم شد جاده!!! »، از حیاطی که منو یاد حیاط خانه پدربزرگ می‌انداخت؛ از گل… بیشتر »
   یکشنبه 3 تیر 139719 نظر »