گاهی برخی آدمها خیلی تو دل برو هستند. یکی رو یکی زیر، یکی رو یکی زیر…  می‌بافت، می‌بافت، می‌بافت… سوال پیچش کرده بودم. می‌بافت و با لبخند رویِ لبش پاسخم را می‌داد. هر کس، هر روز، رزقی دارد. کلمه به کلمه‌ی حرفهایش رزق امروزم بود. می‌دانی… بیشتر »
   شنبه 19 مرداد 139832 نظر »