روی بیلبورد کنار جاده نوشته شده بود: « ثانیــه‌هایی کــه مجازی از ما می‌دزدد »        + مراقب این ثانیـــه‌ها باشیــم، کــــه هرگـــز بر نمی‌گرددنــــد. بیشتر »

موضوعات: کوتاه نوشت
   چهارشنبه 6 تیر 13973 نظر »