دقیقه نود و پنج بازی؛ یعنی تو وقت اضافه، اونم لحظات آخر، یک گل به خودی نتیجه بازی را عوض کرد؛ مراکش را بهت زده از شکستی ناباورانه و ایران را غرق شادی از چشیدن لذّت پیروزی… من: «گل به خودی؟! گل به خودی؟! یادم اومد! طرح گل به خودی!» طرح گل به خودی نام… بیشتر »
   جمعه 25 خرداد 139718 نظر »