کارهای خام یعنی پخته گردیدند و صبر غوره را انگور کرد، انگور را مِی‌های ناب     ساده‌تر بگم: «گر صبر کنے ز غوره حلوا سازے» بیشتر »

موضوعات: عکاسیام
   پنجشنبه 23 خرداد 139811 نظر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز