شوق پرواز داشتن، پرواز تا بینهایت، تا رسیدن به خــدا مردی وارسته، آنقدر وارسته که به عشق زمینی‌اش بگوید: «تو عشق سومی! عشق اوّلم خــدا، بعد پرواز و بعد ملیحه خانوم» عشق به پرواز،  پرواز به سوی حرّیت، رها شدن از زندان هَوس، با وجودی سراسر عشق، از… بیشتر »
   دوشنبه 15 مرداد 139724 نظر »