من می‌گویم بازی با خاطرات…     می‌گویم فصل آرامش، می‌گویم راه رفتن روی برگهایِ خشکیده و رنگارنگ، شنیدن صدایِ خش خشِ خُرد شدنِ برگها رویِ زمین. می‌گویم تماشایِ رقص برگها در آسمان، تماشای زیبایی‌هایِ هزار رنگ… می‌گویم خاطراتِ راه مدرسه و… بیشتر »
   پنجشنبه 15 آذر 139726 نظر »