بوے‌ باران، بوے سبزه، بوے خاک شاخه‌هاے شسته، باران خورده پاک آسمان آبے و ابر سپید برگهاے سبز بید عطر نرگس، رقص باد نغمه‌ے شوق پرستوهاے شاد خلوت گرم کبوترهاے مست نرم نرمک مےرسد اینک بهار خوش به حال روزگار بیشتر »

موضوعات: مناسبت‌ها
   پنجشنبه 1 فروردین 139813 نظر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز