متأسفانه، چیزی برای نمایش وجود ندارد...

آقا جان! بہ انتظارت نشستہ‌ایم، بہ امید آن روز کہ، فریاد عدالتخواهی و ظلم‌ستیزی تو گوش افلاک را کر کند ... تو می‌آیی ...
کاربران آنلاین
  • طلبگی ام مرا افتخار است
  • پريسا نوري
  • عیسی صالحی
  • GahveGanoderma